เชิญส่งผลงานวรรณกรรมประเภท “นวนิยาย” เข้าประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๗


คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ขอแจ้งว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗  จะพิจารณาให้รางวัลวรรณกรรมประเภท “นวนิยาย” โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • เป็นผลงานวรรณกรรม ประเภท “นวนิยาย”  เขียนด้วยภาษาไทย
  • เป็นผลงานริเริ่มของผู้เขียนเอง มิใช่งานแปลหรือแปลงจากของผู้อื่น
  • ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด
  • เป็นผลงานที่ตีพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และไม่เคยส่งประกวดรางวัลซีไรต์ในรอบ “นวนิยาย” มาก่อน  ทั้งนี้ต้องมีเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่ถูกต้อง
  • ผลงานวรรณกรรมที่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาแล้ว สามารถส่งเข้ารับการพิจารณาอีกได้

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งวรรณกรรมประเภทนวนิยายเข้ารับการพิจารณา ได้แก่ องค์กรและสถาบัน สำนักพิมพ์ นักวิชาการ นักเขียน นักวิจารณ์ และบุคคลทั่วไป  การส่งประกวดสามารถทำได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

๑. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/ArMQ3Tt967jHR4FY7 หรือ

๒. พิมพ์แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดจาก https://shorturl.at/hvEJP แล้วกรอกข้อมูล หรือ

๓. เขียนจดหมายแสดงความจำนงส่งผลงานเข้าประกวด

 

และส่งหนังสือที่มีคุณสมบัติข้างต้นจำนวน ๑๖ เล่ม ไปยัง คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ – โครงการชัยพัฒนาประชาเกษม เลขที่ ๙๙๘/๙ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐  โทรศัพท์ ๐๘๙๒๑๕๓๘๓๘ (ภายใน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗) โดยส่งทางไปรษณีย์หรือบริการขนส่งอื่น ๆ เท่านั้น และจะถือวันที่ประทับตราต้นทางเป็นสำคัญ

              รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์  http://www.seawrite.com  หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง  seawritethailand@gmail.com


แชร์บทความนี้

© 2019 www.seawrite.com All Rights Reserved.
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.